• July 5, 2023

  https://chinesefontdesign.com/tag/traditional-chinese-font
  http://fonts.mobanwang.com/special/zhuanshu/
  https://freefonts.top/category/60a6882fe7779e3124a551d2
  https://www.certifiedchinesetranslation.com/fonts/Chinese.html

  篆书 อักษรจ้วน
  篆书 (zhuanshu) หลังจาก 秦始皇 ได้รวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันในปี ค.ศ. 221 แล้ว จากนั้นก็ได้ทําการปฏิรูประบบตัวอักษรครั้งใหญ่ โดยสร้างมาตรฐานรูปแบบตัวอักษรให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ อักษรจ้วนมีรูปทรงอักษรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูง เป็นการสร้างพื้นฐานลักษณะ “อักษรสี่เหลี่ยม” ขนาดตัวอักษรสมํ่าเสมอเท่ากัน อักษรที่ดูเหมือนภาพวาดได้หายไป เป็นการปฏิรูปตัวอักษรจีนอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก และถือเป็นอักษรที่ใช้ทั่วประเทศจีนเป็นครั้งแรกเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized