• January 30, 2024

  ใบวางบิล (Billing Note) และ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คือ ใบแจ้งลูกค้าให้ทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระสินค้าหรือบริการ
  หากไม่มีใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล อาจทำให้ลูกค้าทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายได้ยาก บางบริษัทมีระเบียบการจ่ายเงินที่เข้มงวด โดยปัจจุบันบาบริษัทมีระบบการจ่ายเงินผ่านการสะแกนใบหน้าของผู้มีอำนาจการจ่าย

  ทั้งผู้ขายและลูกค้าสามารถใช้ใบแจ้งหนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลการซื้อขายที่ชัดเจนและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการชำระเงินในภายหลัง

  ความต่าง ใบวางบิล vs ใบแจ้งหนี้

  ใบวางบิลใบแจ้งหนี้
  จำนวนเงินตามตกลง (เท่าไร)รายละเอียดสินค้า/บริการ (ค่าอะไรบ้าง)
  ยอดชำระตามวันที่กำหนดวางบิล (เมื่อใด)รายละเอียดเงินที่ต้องชำระ (จำนวนเงินเท่าไร)
  ชำระเมื่อได
  ใช้เมื่อใดใช้เมื่อใด
  ออกให้ตามกำหนดรอบบิลออกให้หลังจากซื้อสินค้า/บริการเสร็จ

  บางบริษัทอาจจะใช้เพียงใบใดใบหนึ่ง โดยหัวเอกสารจะระบุว่า “ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  หรือในบางบริษัทอาจใช้ทั้ง 2 ใบก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละบริษัท

  ข้อมูลที่ต้องมีใน ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้
  มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ควรมี 2 ส่วน
  – ข้อมูลของผู้ประกอบการ (ผู้ออก ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้)
  – ข้อมูลของลูกค้า (ผู้รับ ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้)

  ข้อมูลของผู้ประกอบการ (ผู้ออก ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้)
  ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท
  หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทและ ..
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  วันที่ออกเอกสาร
  เลขที่ใบแจ้งหนี้
  ลงลายมือชื่อของผู้ออกเอกสาร

  ข้อมูลของลูกค้า (ผู้รับ ใใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้) 
  ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท     
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    
  ลายมือชื่อของผู้รับเอกสาร   
  ลายละเอียดสินค้าหรือบริการ     
  จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ     
  วันครบกำหนดชำระ
  1. ตรวจสอบหรือสอบถามกับบัญชีของบริษัทคู่ค้า/ลูกค้า เรื่องกำหนดการในการออกใบแจ้งหนี้หรือรอบการวางบิล และวันรับเช็คของทางบริษัท (ระบบใหม่ปัจจุบันเป็นการโอนผ่านระบบออนไลน์)
  2. เตรียมออกใบแจ้งหนี้ หรือ ใบวางบิล จำนวน 1 ชุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย ต้นฉบับ และสำเนาของใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล กรณีที่มีเอกสารใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อควรแนบไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
   (ปัจจุบันสามารถส่งเป็นไฟล์ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว)
  3. นำส่งใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลให้กับลูกค้า ลูกค้าลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันการรับเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล โดยเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลต้นฉบับลูกค้าจะต้องทำการเก็บไว้ ฉบับสำเนาผู้ออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลเป็นผู้เก็บหลักฐานไว้
  4. เมื่อได้รับเช็ค หรือรับการชำระตามที่กำหนด ให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อส่งมอบลูกค้า

  สรุปจากด้านบน
  ผู้ขาย ส่ง ใบเสนอ > ลูกค้า ตอบรอบ
  ผู้ขาย ส่งใบวางบิล > ลูกค้า จ่ายเงิน และ ส่งใบหักภาษี 1%
  ผู้ขาย ออก เอกสารส่งให้ลูกค้า (กรมธรรม์ และ ใบแจ้งหนี้)

  สินค้าและบริการบางอย่างต้องใช้เวลาในการทำงาน ผ่านหลายกระบวนการ การอาจออกใบแจ้งหนี้ทำได้ไม่เร็วนัก จึงใช้ใบวางบิลซึ่งสามารถทำได้เลย

  ใบวางบิล (Billing Note) แทบไม่ต่างจากใบแจ้งหนี้
  แต่ที่ต่างกันชัดเจนที่สุดคือ “ช่วงเวลาในการออกเอกสาร”

  ใบแจ้งหนี้ ออกเพื่อแจ้งค่าสินค้า/บริการ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ภายในระยะเวลากำหนดกี่วัน
  เป็นเหมือนสรุปรายการซื้อขายทั้งหมด ออกให้หลังจากขายสินค้า หรือให้บริการแล้วเรียบร้อย

  ใบวางบิล ออกเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระเงิน เป็นการแจ้งยอดที่ลูกค้าต้องชำระในงวดนั้น ๆ

  บางธุรกิจอาจใช้แค่เอกสารเดียว คือ รวมใบแจ้งหนี้ และใบวางบิล เป็นใบเดียวกันเลย
  บางธุรกิจ ต้องมีทั้ง 2 อย่าง บริษัทผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ ควรตรวจสอบว่า บริษัทที่เราร่วมงานด้วย ใช้เอกสารแบบไหนเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories