• April 1, 2024

  .สรุป 30 ข้อคิด เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ
  .
  .
  .
  💚1. หยุดคิดฟุ้งซ่าน
  ฝึกฝนการโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ ปล่อยวางความคิดกังวล และความคิดลบต่างๆ
  .

  💚2. ลงมือทำ
  เริ่มต้นลงมือทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยไม่ต้องรอให้พร้อม 100%
  .

  💚3. แยกแยะสิ่งสำคัญ
  เรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ไม่สำคัญ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
  .

  💚4. ทิ้งความคิด “ฉันทำไม่ได้”
  เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง กล้าที่จะลองผิดลองถูก
  .

  💚5. หยุดเปรียบเทียบ
  มุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น
  .

  💚6. เลิกคิดมาก
  .ลดความกังวล ลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์

  💚7. ฝึก “คิดบวก”
  มองโลกในแง่ดี คิดสร้างสรรค์ หาโอกาสจากปัญหา
  .
  💚8. หาแรงบันดาลใจ
  เรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จของผู้อื่น
  .
  💚9. ตั้งเป้าหมาย
  ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย และวัดผลได้
  .
  💚10. วางแผน
  วางแผนการทำงานอย่างละเอียด กำหนดขั้นตอนและวิธีการ
  .
  💚11. ลงมือทำ
  เริ่มต้นลงมือทำตามแผน โดยไม่ต้องรอให้พร้อม
  .
  💚12. อดทน
  อดทนรอผลลัพธ์ มุ่งมั่นทำต่อไป
  .
  💚13. เรียนรู้
  เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว
  .
  💚14. ปรับปรุง
  ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  .
  💚15. หาตัวช่วย
  หาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบุคคลที่จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  .
  💚16. จัดการเวลา
  จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงาน
  .
  💚17. พักผ่อน
  พักผ่อนร่างกายและจิตใจอย่างเพียงพอ
  .
  💚18. ดูแลสุขภาพ
  ทานอาหาร ดื่มน้ำ ออกกำลังกาย และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  .
  💚19. ฝึกสมาธิ
  ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มการโฟกัสและลดความเครียด
  .
  💚20. หาแรงบันดาลใจ
  หาแรงบันดาลใจจากบุคคลตัวอย่าง หนังสือ บทความ หรือภาพยนตร์
  .
  💚21. คิดบวก
  คิดบวก มองโลกในแง่ดี หาโอกาสจากปัญหา
  .
  💚22. กล้าเสี่ยง
  กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ เรียนรู้จากประสบการณ์
  .
  💚23. หา mentor
  หา mentor หรือผู้ให้คำปรึกษา คอยแนะนำแนวทาง
  .
  💚24. เข้าสังคม
  เข้าสังคม พบปะผู้คน ขยายคอนเนคชั่น
  .
  💚25. พัฒนาตัวเอง
  พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถอยู่เสมอ
  .
  💚26. เรียนรู้สิ่งใหม่
  เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ขยายขอบเขตความรู้
  .
  💚27. ตั้งเป้าหมายใหม่
  ตั้งเป้าหมายใหม่ ท้าทายตัวเองอยู่เสมอ
  .
  💚28. มองหาโอกาส
  มองหาโอกาสในการเติบโต พัฒนาธุรกิจ
  .
  💚29. เตรียมพร้อม
  เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและอุปสรรค
  .
  💚30. เชื่อมั่นในตัวเอง
  เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized