• March 31, 2024

  เครื่องมือที่สามารถวัดค่าเหล่านี้ทั้งหมดได้ทุกค่ามีดังนี้:

  **1. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)**

  ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดและแสดงรูปแบบคลื่นไฟฟ้า สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ โดยแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นภาพบนหน้าจอ ออสซิลโลสโคปมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **2. เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม (Spectrum Analyzer)**

  เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดและแสดงความถี่และแอมพลิจูดของสัญญาณ สามารถวัดค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ และความต่างศักย์ไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงความถี่การวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **3. โพรบ (Probe)**

  โพรบเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าทางไฟฟ้า มีหลายประเภท เช่น โพรบกระแสไฟฟ้า โพรบแรงดันไฟฟ้า โพรบสนามแม่เหล็ก โพรบคลื่นวิทยุ โพรบแต่ละประเภทจะวัดค่าเฉพาะที่ออกแบบมา

  **4. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)**

  มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าทางไฟฟ้าหลายประเภท เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ความจุ มัลติมิเตอร์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **5. เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Gauss Meter)**

  เครื่องวัดสนามแม่เหล็กเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าสนามแม่เหล็ก มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **6. เครื่องวัดคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Meter)**

  เครื่องวัดคลื่นวิทยุเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าความถี่และแอมพลิจูดของคลื่นวิทยุ มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงความถี่การวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **7. เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltmeter)**

  เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้า มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน

  **ข้อควรระวัง:**

  * เครื่องมือวัดเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและควรใช้อย่างระมัดระวัง
  * ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
  * ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือยาง แว่นตานิรภัย เมื่อใช้งาน

  **แหล่งข้อมูล:**

  * [https://legatool.com/wp/5682/](https://legatool.com/wp/5682/)
  * [https://th.lisungroup.com///.html](https://th.lisungroup.com///.html)
  * [https://ru.wikipedia.org/wiki/_](https://ru.wikipedia.org/wiki/_)
  * [https://www.lazada.co.th/tag/-/](https://www.lazada.co.th/tag/-/)
  * [https://www.lazada.co.th/tag//](https://www.lazada.co.th/tag//)
  * [https://www.measuretronix.com/category/242822](https://www.measuretronix.com/category/242822)
  * [https://m.youtube.com/watch?v=kDzRuP_HwQU](https://m.youtube.com/watch?v=kDzRuP_HwQU)เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized