• April 7, 2024

  **ไม่** แนะนำให้ต่อสาย L กับ N สลับกัน แม้จะมีสายกราวด์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดก็ตาม

  **เหตุผล**

  * **การต่อสาย L กับ N สลับกัน**
  * **ขัดต่อมาตรฐาน** ความปลอดภัย
  * **เพิ่มความเสี่ยง**
  * **ไฟรั่ว**
  * **ไฟฟ้าช็อต**
  * **สายกราวด์**
  * **ไม่ได้** ป้องกัน **ไฟรั่ว** **ทั้งหมด**
  * **ป้องกัน** ได้ **เฉพาะ** กรณี **ไฟรั่ว** เกิดขึ้นที่ **ตัวเครื่อง** ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  * **เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด**
  * **ทำงาน** โดย **ตรวจจับ** **กระแสไฟฟ้ารั่ว**
  * **ไม่ได้** ป้องกัน **ไฟฟ้าช็อต**

  **สรุป**

  * **การต่อสาย L กับ N สลับกัน**
  * **ไม่ปลอดภัย**
  * **ไม่** แนะนำ
  * **ควร** ต่อสายไฟ **ให้ถูกต้อง**
  * **ตามมาตรฐาน**
  * **ความปลอดภัย**

  **เพิ่มเติม**

  * **ปรึกษา** ช่างไฟฟ้า **ผู้ชำนาญ**
  * **ตรวจสอบ** สภาพ **สายไฟ** และ **อุปกรณ์ไฟฟ้า** อยู่เสมอ
  * **ไม่** ควรใช้ **อุปกรณ์ไฟฟ้า** ที่ **ชำรุด**

  **แหล่งข้อมูล**

  * การไฟฟ้านครหลวง: [https://www.mea.or.th/](https://www.mea.or.th/)
  * มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: [https://www.tisi.go.th/](https://www.tisi.go.th/)เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized