• April 7, 2024

  การต่อสาย L และ N ของปลั๊กไฟสลับกัน **มีผลเสีย** ดังนี้

  **1. อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำงานผิดพลาดหรือเสียหาย**

  อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน อาจทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้หากต่อสาย L และ N สลับกัน กรณีนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรของอุปกรณ์

  **2. เกิดไฟรั่ว**

  หากมีไฟรั่วจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจโดนไฟดูดได้ กรณีนี้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

  **3. เกิดประกายไฟ**

  หากมีการต่อสายไฟผิดพลาด อาจเกิดประกายไฟที่ปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้อนสูงและอาจเกิดไฟไหม้ได้

  **4. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าอาจทำงานผิดพลาด**

  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์กันไฟดูด อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานเลยหากต่อสาย L และ N สลับกัน

  **สรุป**

  การต่อสาย L และ N ของปลั๊กไฟสลับกัน **เป็นอันตราย** และอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรต่อสายไฟให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยเสมอ

  **ข้อแนะนำ**

  * ควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ต่อสายไฟ

  ▫️▫️▫️
  แม้เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถใช้กระแสสลับได้ (AC) โดยไม่คำนึงถึงลำดับของสาย L และ N

  **แต่** ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทที่อาจทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้หากต่อสาย L และ N สลับกัน เช่น

  * เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น
  * เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเสียง

  **นอกจากนี้** การต่อสาย L และ N สลับกัน ยังมีความเสี่ยงดังนี้

  * **ไฟรั่ว:** ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจโดนไฟดูดได้ กรณีนี้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต
  * **ประกายไฟ:** อาจเกิดประกายไฟที่ปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้อนสูงและอาจเกิดไฟไหม้ได้
  * **อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าทำงานผิดพลาด:** อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์กันไฟดูด อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานเลย

  **ดังนั้น** แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสามารถใช้กระแสสลับได้ แต่เพื่อความปลอดภัย **ควรต่อสาย L และ N ของปลั๊กไฟให้ถูกต้อง**

  **สำหรับสายกราวด์** เป็นสายที่มีหน้าที่ป้องกันไฟรั่ว โดยต่อลงดิน สายกราวด์จะมีสีเหลือง-เขียว ควรต่อสายกราวด์ให้ถูกต้องเสมอ

  **สรุป**

  * การต่อสาย L และ N สลับกัน อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภททำงานผิดพลาดหรือเสียหาย
  * การต่อสาย L และ N สลับกัน มีความเสี่ยงต่อไฟรั่ว ประกายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าทำงานผิดพลาด
  * ควรต่อสาย L และ N ของปลั๊กไฟให้ถูกต้อง
  * ควรต่อสายกราวด์ให้ถูกต้องเสมอ
  ▫️▫️▫️
  การต่อสาย N และ L สลับกัน **แม้จะมีสายกราวด์** ยังมีความเสี่ยงต่อไฟดูดได้ กรณีนี้เกิดขึ้นได้ดังนี้

  **1. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว**

  หากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟรั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายกราวด์ลงดิน แต่หากสาย N และ L สลับกัน กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวผู้ใช้ไฟฟ้าที่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว เกิดไฟดูดได้

  **2. สายกราวด์ต่อไม่ถูกต้อง**

  หากสายกราวด์ต่อไม่ถูกต้อง เช่น ต่อสายกราวด์กับท่อน้ำประปาที่มีสนิม กรณีนี้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านท่อน้ำประปา ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สัมผัสท่อน้ำประปาอาจโดนไฟดูดได้

  **3. สายกราวด์มีขนาดไม่เพียงพอ**

  หากสายกราวด์มีขนาดไม่เพียงพอ อาจไม่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้ กรณีนี้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวผู้ใช้ไฟฟ้าที่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว เกิดไฟดูดได้

  **ดังนั้น** แม้จะมีสายกราวด์ การต่อสาย N และ L สลับกัน ยังมีความเสี่ยงต่อไฟดูดได้ ควรต่อสายไฟให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยเสมอ
  ▫️▫️▫️
  **กรณีต่อสาย L กับ N สลับกัน เมื่อเอาไขควงวัดไฟวัดสายกราวด์ จะมีไฟหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ** ดังนี้

  **1. ระบบไฟฟ้า**

  * **ระบบไฟฟ้า TN-S:** กรณีนี้จะมีไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ เพราะสายกราวด์แยกจากสาย N
  * **ระบบไฟฟ้า TN-C:** กรณีนี้ **อาจจะ** มีไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ เพราะสาย N ทำหน้าที่เป็นสายกราวด์ด้วย
  * **ระบบไฟฟ้า TT:** กรณีนี้ **จะไม่มี** ไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ เพราะสายกราวด์ต่อลงดินโดยตรง

  **2. อุปกรณ์ไฟฟ้า**

  * **อุปกรณ์ไฟฟ้า Class I:** กรณีนี้จะมีไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ เพราะมีการต่อสายดินกับตัวเครื่อง
  * **อุปกรณ์ไฟฟ้า Class II:** กรณีนี้ **จะไม่มี** ไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ เพราะไม่มีการต่อสายดินกับตัวเครื่อง

  **3. สภาพของสายไฟ**

  * **สายไฟมีฉนวนหุ้มสมบูรณ์:** กรณีนี้ **จะไม่มี** ไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ
  * **สายไฟมีฉนวนหุ้มชำรุด:** กรณีนี้ **อาจจะ** มีไฟแสดงที่ไขควงวัดไฟ

  **4. สภาพของไขควงวัดไฟ**

  * **ไขควงวัดไฟอยู่ในสภาพดี:** กรณีนี้จะแสดงผลได้ถูกต้อง
  * **ไขควงวัดไฟอยู่ในสภาพชำรุด:** กรณีนี้ **อาจจะ** แสดงผลไม่ถูกต้อง

  **ดังนั้น** ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า เมื่อต่อสาย L กับ N สลับกันแล้ว วัดสายกราวด์จะมีไฟหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาเวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!


เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories


Uncategorized